Privacyverklaring

Algemeen

De BVC (Beroepsvereniging van Chefs Gastro-engineering en Zorg) vindt de bescherming van je privacy erg belangrijk. We willen je zo goed mogelijk informeren, jouw privacy respecteren en je controle geven over wat er met je persoonsgegevens (hierna ook: gegevens) gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Voor het kunnen functioneren van de BVC (Beroepsvereniging van Chefs Gastro-engineering en Zorg) is het opvragen en verwerken van persoonsgegevens soms noodzakelijk. BVC verzamelt persoonsgegevens vanuit haar drievoudige doelstelling (beroepsinformatie verstrekken, permanente vorming en belangen behartigen).

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt volgens de geldende reglementering, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

De BVC  kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld na wetswijzigingen. Wijzigingen worden op bv chefs.com/privacy gepubliceerd. Door regelmatig de website te raadplegen, blijf je op de hoogte van de wijzigingen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Het bestuur van de BVC is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Gegevens van kandidaat-leden en leden

Wij verwerken persoonsgegevens van kandidaat-leden en leden die zich registreren via onze website. Het gaat hier om informatie die je ons zelf geeft: je contactgegevens, attest erkende opleiding, tewerkstelling.

Gegevens van deelnemers aan vormingen

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan onze vormingen. Het gaat hierbij om identificatiegegevens die je ons zelf geeft. Deze gegevens worden verwerkt door de opleiding/onderzoeksgroep die de vorming geeft.

Gegevens van deelnemers aan onderzoeken

Wij verwerken gegevens van deelnemers aan onderzoeken. Persoonsgegevens in het kader van onderzoek kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Soms is de informatie gelinkt aan concrete personen en in sommige gevallen is de informatie anoniem of gepseudonimiseerd. De gegevens worden verwerkt door de betrokken onderzoeksgroep.

Leveranciers- en klantgegevens

Wij verwerken leveranciers- en klantengegevens. Het gaat om identificatiegegevens.

Gegevens van contacten met het werkveld

Wij verwerken persoonsgegevens van onze contacten met het werkveld.

Op welke grond verwerken we persoonsgegevens?

Je gegevens worden enkel verwerkt in het kader van BVC en haar wettelijke verplichting om een ledenlijst van haar vereniging bij te houden in een register.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens en wat is de bewaartermijn?

Ledengegevens

We gebruiken ledengegevens om onze doelen goed uit te kunnen voeren, namelijk het voeren van een ledenadministratie en –begeleiding.

Ledengegevens worden bijgehouden zolang het lid verbonden is aan BVC. Ledengegevens worden nooit langer bewaard dan nodig voor het uitoefenen van bovengenoemde doelstellingen.

Hoe zit het met het plaatsen van gegevens op de website?

Alles wat je op het openbare gedeelte van de website van BVC plaatst, beschouwen we als niet-vertrouwelijke informatie. BVC  mag deze informatie voor eigen doeleinden gebruiken. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de beperkingen die in de GDPR zijn bepaald.

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal?

Er kunnen foto’s en filmopnames worden gemaakt tijdens activiteiten van de beroepsvereniging. Dit materiaal kan gebruikt worden voor interne en externe publicaties, zoals voor publiciteit, promotiemateriaal, websites, persmededelingen, etc. Het is mogelijk dat op deze beelden ook leden voorkomen.

Voor externe publicaties van gericht beeldmateriaal van leden wordt aan de bewuste lid(leden) altijd eerst om een toestemming gevraagd.

Wij kunnen beeldmateriaal van de leden, zoals hierboven aangeduid, blijven gebruiken nadat de leden de vereniging verlaten hebben, als dit in het belang is van onze vereniging.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We gebruiken technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal zoals: beveiliging met firewalls, antivirus, encryptie, etc.

Hoe kan ik BVC contacteren?

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen BVC (Beroepsvereniging van Chefs Gastro-engineering en Zorg) via info@bvchefs.com